دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جمع آوری ایده ها و طرح های خلاقانه

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان– ارتقاء کیفیت طراحی سوال، ایجاد تعامل و هماهنگی بین گروه های آموزشی مناطق و شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت:جمع آوری ایده ها و طرح های خلاقانه در خصوص خلاقیت آموزشی و خلاقیت های کارگاهی

نحوه ارائه فعالیت:اطلاع رسانی به  مناطق،جمع آوری و بررسی و ارائه ما حصل کار به استان

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸

امتیاز: ۵ امتیاز

پوسته Mission News توسط Compete Themes.