دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

برگزاری نشست تخصصی سرگروههای آموزشی و همایش حضوری

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان– ارتقاء کیفیت طراحی سوال، ایجاد تعامل و هماهنگی بین گروه های آموزشی مناطق و شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت: برگزاری نشست تخصصی سرگروههای آموزشی مناطق به صورت وب کنفرانس

نحوه ارائه فعالیت: فراهم آوردن تمهیدات لازم در بستر الکترونیک، اطلاع رسانی به سرگروههای  مناطق، برنامه ریزی و اعلام آن به دبیرخانه

تاریخ شروع فعالیت: اول مهر ماه ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان اردیبهشت ۱۳۹۹

پوسته Mission News توسط Compete Themes.