دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جمع آوری ایده ها در مورد کارآفرینی(تبصره ۷۵)

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلی: ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئی: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان– ارتقاء کیفیت طراحی سوال، ایجاد تعامل و هماهنگی بین گروه های آموزشی مناطق و شناسایی مشکلات کتاب های درسی و منابع آموزشی

عنوان فعالیت:جمع آوری ایده ها در مورد کار آفرینی و کسب در آمد در هنرستانهای کامپیوتر در راستای اجرای تبصره ۷۵ ( تولیدی کردن هنرستانها )

نحوه ارائه فعالیت:اطلاع رسانی به مناطق

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه  ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت:۱۵ اسفند ۱۳۹۸

امتیاز: ۵ امتیاز

شرح فعالیت:

پوسته Mission News توسط Compete Themes.