دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

طرح درس برتر

اهداف جزئیارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان

عنوان فعالیت:طرح درس روزانه و سالانه ملی

نحوه ارائه فعالیت: تدوین طرح درس استاندارد

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت۲۰ دی ماه ۱۳۹۸

شرح فعالیت:

فنی و حرفه ای: در راستای اجرای این بند و پودمان منتخب از سوی دبیرخانه گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای استان اقدام به طراحی طرح درس های سالانه وطرح درس روزانه مطابق استاندارد طرح درس ملی  نموده است تا علاوه بر اجرای این بند جهت اطلاع و نمونه از طریق سایت گروه در اختیار همکاران قرار گیرد. بعلاوه اینکه فرم خام طرح درس و اهداف تفصیلی رشته شبکه و نرم افزار برای کمک به طراحی طرح درس در اختیار قرار گرفت.

لینک طرح درس ها و اطلاعات فوق الذکر

کاردانش: گروه کامپیوتر کاردانش سیستان و بلوچستان در راستای اجرای برنامه عملیاتی و تکمیل بند فعالیت های تکمیلی اقدام به تهیه طرح درس ملی بصورت روزانه و  سالانه ”  از استاندارد طراحی امور گرافیکی با رایانه “مطابق با سرفصل های استاندارد نموده است.

دانلود طرح درس روزانه طراحی امور گرافیکی با رایانه

دانلود طرح درس سالانه  طراحی امور گرافیکی با رایانه

پوسته Mission News توسط Compete Themes.