دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تهیه طرح درس روزانه و سالانه

عنوان برنامه ارتقای سطح آموزش و پیشرفت تحصیلی

هدف کلیارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های آموزش، سنجش و ارزشیابی

اهداف جزئیارتقاء سطح علمی و عملی هنرآموزان

عنوان فعالیت:طرح درس روزانه و سالانه ملی

نحوه ارائه فعالیت: تدوین طرح درس استاندارد

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت۱۶ ادیبهشت ماه ۱۳۹۸

شرح فعالیت:

فنی و حرفه ای: در راستای اجرای این بند و پودمان منتخب از سوی دبیرخانه گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای استان اقدام به طراحی طرح درس های روزانه مطابق استاندارد طرح درس ملی کرد تا علاوه بر اجرای این بند جهت اطلاع و نمونه از طریق سایت گروه در اختیار همکاران قرار گیرد. بعلاوه اینکه فرم خام طرح درس و اهداف تفصیلی رشته شبکه و نرم افزار برای کمک به طراحی طرح درس در اختیار قرار گرفت.

لینک طرح درس ها و اطلاعات فوق الذکر

کاردانش: گروه کامپیوتر کاردانش سیستان و بلوچستان در راستای اجرای برنامه عملیاتی و تکمیل بند فعالیت های تکمیلی اقدام به تهیه طرح درس روزانه از بخش”کار با نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم ArcSoft MediaConverter ”  مربوط به”استاندارد تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی” و نیز طرح درس سالانه از کل استاندارد تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی مطابق با سرفصل های استاندارد نموده است. این طرح درس ها پس از تدوین به دبیرخانه محترم ارسال گردیده است.

دانلود طرح درس روزانه نرم افزار تبدیل فرمت های فیلم ArcSoft MediaConverter

دانلود طرح درس سالانه  استاندارد تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی

پوسته Mission News توسط Compete Themes.