دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نرم افزارهای مورد نیاز

پایه دوازدهم

پایه یازدهم

پایه دهم

MySQL

Windows 7 Open Office 3.1

Adobe Flash CS4 Professional

Debian-7.4.0-i386 Office 2007

Adobe Director 11

VMware Workstation 10

Photoshop CS4

Autodesk Maya 2016

Microsoft Visual Studio 6.0

Visio 2007

Adobe After Effects cc2015

Open Office 3.1

One not 2007

Adobe Premiere Pro CS3 Portable

 (توضیح پایین)Adobe Premiere Pro CS3

Office 2007

رمز فایل: www.4download.ir

Share point

Snagit 10

Visio 2007

Adobe Captivate 7 One not 2007

WampServer 3

Share point

Adobe Dreamweaver CS5 ME

Snagit 9.0

Adobe Audition 3

Adobe Premiere Pro CS3

Adobe Dreamweaver CS5 ME

CorelDRAW X3

Adobe Illustrator cc2014

درباره نصب پریمیر CS3 :

 ابتدا نرم افزار را با سریال نامبر زیر نصب کنید:
۱۳۲۵-۱۳۱۳-۷۸۵۱-۳۱۳۹-۷۱۱۷-۷۱۷۰
بعد از نصب نرم افزار فایل Premiere.dll موجود در پوشه Crack را در پوشه نصب برنامه جایگزین کنید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.