دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

ارزیابی گروههای آموزشی مناطق

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش 

هدف کلی: کیفیت بخشی آموزشی

اهداف جزئی: ایجاد فضای مناسب برای فعالیت گروههای آموزشی استان ها

عنوان فعالیت:ارزیابی کیفیت فعالیت گروههای آموزشی مناطق

نحوه ارائه فعالیت:اطلاع رسانی به سر گروههای مناطق، جمع آوری اطلاعات استخراج شده و ارائه آن به دبیر خانه

تاریخ شروع فعالیت: اول  آذر ماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ (ارزیابی در فواصل سه ماهه)

امتیاز: طبق جدول مربوطه

شرح فعالیت:

گروه آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش سیستان و بلوچستان، در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود، هر ساله اقدام به رصد و ارزیابی فعالیت های گروه های آموزشی کامپیوتر مناطق می نماید. این ارزیابی با توجه به کیفیت فعالیت گروه آموزشی منطقه/ناحیه نسبت به اجرای بندهای برنامه عملیاتی استان و نیز همکاری های آن منطقه با گروه آموزشی استان انجام می شود. هر یک از بندهای برنامه عملیاتی دارای یک امتیاز معین بوده و مناطق با توجه به کیفیت اجرای آن بند امتیازدهی می شوند. جدول امتیازات به صورت دوره ای در وب سایت گروه آموزشی استان (منوی برنامه عملیاتی) بارگزاری خواهد شد.

در پایان سال تحصیلی گزارش کاملی از ارزیابی فعالیت های گروه های آموزشی کامپیوتر مناطق در وب سایت گروه آموزشی استان قرار خواهد گرفت و همچنین به اطلاع ادارات مناطق نیز خواهد رسید. ضمناً از فعال ترین سرگروه های مناطق نیز هرساله تقدیر کتبی به عمل خواهد آمد.

فرم ارزیابی مربوط به سال تحصیلی ۹۸-۹۷ نیز از این لینک قابل دریافت می باشد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.