دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جشنواره الگوهای برتر تدریس

عنوان برنامه:  ارتقای سطح آموزش 

هدف کلی: کیفیت بخشی آموزشی

اهداف جزئی: انتقال تجربیات و روشهای تدریس و تهیه منابع کمک آموزشی

عنوان فعالیت:جشنواره الگوهای برتر تدریس

نحوه ارائه فعالیت:اطلاع رسانی به  هنرآموزان مناطق،داوری در سطح استان و ارسال نتایج جشنواره به دبیر خانه

تاریخ شروع فعالیت: نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۹۸

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان خرداد ماه ۱۳۹۸

امتیاز: ۱۰ امتیاز

شرح فعالیت:

با توجه به تحولات جهانی در عرصه آموزش و یادگیری و نقش تحول آفرین آموزش و پرورش در تربیت متوازن و همه جانبه دانش آموزان، زمینه سازی برای تولید ایده ها و روش های نو و بکارگیری آنها در برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدارس الزام آور می شود. آموزش و پرورش برای رسیدن به این جایگاه، جهت تربیت نسلی مومن، خداجو، مسئولیت پذیر، پژوهشگر، خالق، نوآور، مولد علم و… نیازمند بهره گیری از معلمان توانمند،خردورز، پژوهش محور و ماهر است.
بر این اساس با توجه به چرخش های تحولی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر چرخش از دانش آموز منفعل در کلاس درس به مربی فعال در محیط های تربیتی و نیز چرخش از روش های خشک فردی و انعطاف ناپذیر به روشهای خلاق، فعال و گروهی ضروری است با اجرای برنامه های مؤثر نسبت به تغییر روش های تدریس و تسهیل فرایند یادگیری دانش آموزان اقدام لازم بعمل آید.
با استقرار ساختار ۳-۳-۳-۳ از مهر ماه سال ۱۳۹۱ و سه ساله شدن آموزش های فنی وحرفه ای و تحول در محتوا و بسته های آموزشی در رشته های شاخه فنی وحرفه ای و توجه به آموزش شایستگی محور مبنی بر تلفیق و یکپارچه سازی دانش، مهارت، نگرش و تجربه در غالب یک کل منسجم و واحد به نام شایستگی و همچنین اتخاذ رویکرد ارزشیابی شایستگی محور و تغییر بنیادین نحوه ارزشیابی، لزوم بهبود روشهای تدریس و توجه به روشهای آموزش شایستگی به عنوان ضلع سوم مثلث طلایی آموزش را در دستور کار برنامه های کیفیت بخشی دفتر آموزشهای فنی وحرفه ای قرار داد.
به همین منظور و در راستای اجرایی کردن راهکارهای ۷-۱۱ و ۳-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر توسعه ی زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفهای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصتهای بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره های الگوی تدریس برتر  و  اصلاح و به روزآوری روشهای تعلیم و تربیت با تأکید بر روشهای فعال، گروهی، خلاق با توجه به نقش الگویی معلمان  در شاخه فنی وحرفه ای برای اولین بار برگزاری جشنواره الگوهای تدریس (در دو رشته شبکه و نرمافزار و مکانیک خودرو) در دستور کار قرار گرفت.
اهداف:
۱ -توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندیهای حرفهای هنرآموزان به شکل فردی و گروهی
۲ -انتقال تجارب و دستاوردهای علمی و عملی هنرآموزان
۳ -ایجاد فرصت بازآموزی مستمر علمی، تحقیقاتی و مطالعاتی برای هنرآموزان در زمینههای تدریس و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
۴ -اصلاح و بهروزآوری روشهای تعلیم و تربیت با تأکید بر روشهای فعّال، گروهی و خلاق با توجه به نقش الگویی هنرآموزان
۱ -فراهم نمودن زمینه ارتقاء صلاحیت های هنرآموزان در آموزش، تدریس و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
۶ -شناسایی و ترویج روشها و تجارب موفق و کارآمد تدریس
۷ -کاربردی ساختن نظریه های یادگیری و آموزش های کارگاهی
۸ -بهره مندی هوشمندانه از فناوریهای نوین در فرآیند یاددهی-یادگیری
۹ -فراهم آوردن زمینه ها و بستر های لازم برای بروز خالقیت در هنرآموزان
۱۱ -ایجاد رقابت سالم بین هنرآموزان با تکیه بر روشها و شیوه های آموزش مبتنی بر شایستگی
۱۲ -ارتقاء دانش فنی هنرآموزان در شناخت استانداردهای عملکرد و پودمان های یادگیری

متن کامل شیوه نامه –

پوسته Mission News توسط Compete Themes.