دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بازدید از هنرستان ها

عنوان برنامه:  توسعه داده ها و اطلاعات

هدف کلی: به روزآوری آمار و اطلاعات

اهداف جزئی: اطلاع رسانی ایجاد تعامل وهماهنگ بین گروههای آموزشی استان ها و ترغیب آنها برای همکاری با دبیرخانه

نحوه ارائه فعالیت: انجام بازدید از مدارس، نظارت بر شیوه اجرا و ارزشیابی نظام شایسته محور، تدوین گزارش بازدید، تکمیل فرم مربوطه وارائه گزارش به دبیر خانه

عنوان فعالیت: انجام بازدید از هنرستان های استان

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

امتیاز: ۱۰ (ویژه سرگروه های مناطق)

شرح فعالیت:

استان: یکی از مهمترین وظایف گروه های آموزشی بازدید از هنرستان های سطح استان می باشد. این بازدید ها ضمن برقراری تعامل و ارتباط سازنده بین دبیران و با جلب مشارکت آنان در فرآیند تعلیم و تربیت و با بررسی مسائل و مشکلات هنرستان ها، به بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی منجر می شود. از این رو گروه آموزشی کامپیوتر فنی و حرفه ای و کاردانش استان سیستان و بلوچستان در راستای اجرایی شدن برنامه عملیاتی خود اقدام به بازدید مستمر از هنرستان های شهر زاهدان می نماید. گزارش بازدیدهای صورت گرفته جهت استفاده مراجع بالاتر به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان تقدیم می شود. خلاصه ای از این گزارش ها نیز در وب سایت گروه استان با دسته “بازدیدهای انجام شده” قرار میگیرد.

مناطق: سرگروه های محترم مناطق می توانند با هماهنگی اداره محل خدمت خود اقدام به بازدید از هنرستان های سطح منطقه نمایند. در این بازدیدها موارد متعددی بایستی ارزیابی و بازدید شوند که در فرم بازدید طراحی شده توسط گروه آموزشی استان گنجانده شده است. سرگروه های محترم پس از پرکردن فیلدهای مربوطه آن را به امضای مدیرواحد آموزشی رسانده و فرم را به همراه گزارشی از بازدید صورت گرفته جهت بررسی بیشتر به گروه استان ارسال نمایند. ضمن اینکه در گزارش خود مواردی از قبیل نقاط قوت، نقاط ضعف و پیشنهادها و راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات ذکر شود. این موارد به صورت محرمانه در اختیار اداره کل ارزیابی عملکرد استان قرار خواهد گرفت و به هیچ عنوان در اختیار افراد دیگر قرار نگیرد. سرگروه های محترم می توانند هلاصه ای از بازدید شامل ( تاریخ بازدید، نام هنرستان، نقاط قوت و دیگر موارد عمومی) را به همراه عکس های مرتبط از محیط هنرستان و کارگاه را در وب سایت منطقه خود قرار دهند.

فرم بازدید از هنرستان های استان سیستان و بلوچستان

پوسته Mission News توسط Compete Themes.