دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

ایجاد بانک اطلاعات تخصصی هنر آموزان

عنوان برنامه:  توسعه داده ها و اطلاعات

هدف کلی: به روزآوری آمار و اطلاعات

اهداف جزئی: اطلاع رسانی ایجاد تعامل وهماهنگ بین گروههای آموزشی استان ها و ترغیب آنها برای همکاری با دبیر خانه

عنوان فعالیت: ایجاد بانک اطلاعات تخصصی از هنر آموزان

نحوه ارائه فعالیت: اطلاع رسانی به مناطق و جمع آوری اطلاعات جهت ایجاد بانک اطلاعات

تاریخ شروع فعالیت: اول آبان ماه ۱۳۹۷

تاریخ خاتمه فعالیت: پایان دی ماه ۱۳۹۷

امتیاز: ندارد

شرح فعالیت: دبیرخانه کشوری کامپیوتر قصد دارد بانک اطلاعاتی تخصصی از هنرآموزان کامپیوتر سراسر کشور ایجاد نماید. از این بانک اطلاعاتی در مواقع لزوم از جمله برگزاری کارگاه ، ضمن خدمت و شناسایی افراد توانمند و … استفاده خواهد شد. هنرآموزان محترم جهت تکمیل فرم مربوطه پس از مراجعه به وب سایت دبیرخانه طبق دستورالعمل نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

لینک دستورالعمل      لینک ورود به فرم ثبت نام

پوسته Mission News توسط Compete Themes.