دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی استان

گروه آموزشی رایانه فنی و حرفه ای:

  • سمیرا کاویانی (سرگروه) آی دی: samirakaviani@
  • اعظم طالب روحی (عضو گروه) آی دی: At1380mn@
  • زهرا نبی زاده سرابندی (عضو گروه)

گروه آموزشی رایانه کاردانش:

  • هوشنگ ابراهیمی (سرگروه) آی دی: ebrahimi_hushang@
  • پریسا شه بخش (عضو گروه) آی دی: SHAHBAKHSH90@
  • طاهره عباسیان (عضو گروه) آی دی: Gandompluss95@

رایانامه:

گروه آموزشی رایانه فنی و حرفه ای: dck.sbf@medu.ir
گروه آموزشی رایانه کاردانش:          dck.sbk@medu.ir

نشانی: زاهدان، خیابان شریعتی جنوبی، جنب پژوهشکده تعلیم وتربیت

کد پستی: ۹۸۱۳۶۱۷۷۱۶

تلفن تماس: ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۴ و ۰۵۴۳۳۲۵۱۷۳۷

دورنگار: ۰۵۴۳۳۲۲۲۹۲۶

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.