دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جدول دروس و ابزار نمره دهی

جدول درس

ابزار نمره دهی مبتنی بر شایستگی (Excel)

فایل مورد استفاده جهت مستند سازی شایستگی ها (PDF)

همکاران لازم است نمرات پودمان های هر یک از دروس را در این فایل ثبت و در مدرسه بایگانی نمایند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.