دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گزارش عملکرد هنرآموزان

در این بخش نتیجه ارزیابی صورت گرفته از فعالیت هنرآموزان استان قرار میگیرد. از نفرات برتر این لیست تقدیر کتبی به عمل می آید.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.