دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نامه های ارسالی

نامه های ارسالی سال تحصیلی۹۷-۹۶

 

ردیف شماره تاریخ موضوع پیوست
۱ ۴۹۰۰/۱۱۴۹۲۳/۴۳۷ ۲۵/ ۷/ ۹۶ زمانبندی کارگاه های آموزشی جدول زمانبندی
۲ ۴۹۰۰/۱۱۸۴۸۶/۴۳۷ ۲۰/ ۹/ ۹۶ نامه ارسال برنامه عملیاتی شیوه نامه اجرایی، برنامه عملیاتی
۳ ۴۹۰۰/۱۲۰۹۳۰/۴۳۷ ۱/ ۱۱/ ۹۶ معیارهای ارزیابی گروه پیوست
۴ ۴۹۰۰/۱۲۴۱۳۹/۴۳۷ ۱۳/ ۱۲/ ۹۶ مسابقه تولید محتوای الکترونیکی
۵ ۴۹۰۰/۱۲۴۳۸۰/۴۳۷ ۱۳/ ۱۲/ ۹۶ برگزاری نشست تخصصی سرگروه ها

صفحه: 1 2 3 4

پوسته Mission News توسط Compete Themes.