دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نامه های ارسالی

نامه های ارسالی سال تحصیلی۹۹-۹۸

ردیف شماره تاریخ موضوع پیوست
۱ ۴۹۰۰/۱۸۳۵۹۷/۴۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ارسال جدول زمانبندی کارگاه های آموزشی جدول زمانبندی
۲ ۴۹۰۰/۱۹۶۲۰۹/۴۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ارسال برنامه عملیاتی برنامه عملیاتی
۳ ۴۹۰۰/۱۹۶۶۷۸/۴۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ نظر خواهی مزایا و آسیب های آموزش شایستگی محور
۴ ۴۹۰۰۱۹۶۸۶۰/۴۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ کارگاه آموزشی آنلاین کشوری درس پژوهی
۵ ۴۹۰۰/۱۹۷۰۸۹/۴۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ برنامه ها و فعالیت های گروه کامپیوتر شیوه نامه و جدول تقسیم بندی
۶ ۴۹۰۰/۱۹۷۸۷۵/۴۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ کارگاه آموزشی آنلاین کشوری اقدام پژوهی
۷ ۴۹۰۰/۱۹۷۹۵۴/۴۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ طرح ها و ایده های خلاقانه
۸ ۴۹۰۰/۲۰۰۲۲۸/۴۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ نشست تخصصی سرگروه های مناطق

صفحه: 1 2 3 4 5 6

پوسته Mission News توسط Compete Themes.