دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فنی و حرفه ای

استانداردها و راهنمای دروس

جدول درس

ابزار نمره دهی کارگاه های پایه های دهم و یازدهم مبتنی بر شایستگی (Excel)

 

کتاب های درسی تخصصی

پایه دهم

پایه یازدهم

   

راهنمای هنرآموز

کانال های محتوای درسی (کتاب، فیلم های آموزشی و رسانه های دیجیتال)

پایه دهم

پایه یازدهم

نرم افزار های مورد نیاز

پایه دهم:

CPU-Z Captivate 9 Autodesk Autocad 2015 Microsoft Windows 10
SnagIt 13 Swish Max 4.0 Proshow Gold 6 Microsoft Office 2016
Visual Studio Express 2012 Adobe Illustrator CC

پایه یازدهم

mysql 5.7.14 DREAMWEAVER cc 2014 Microsoft Office 2016
apache2.4.23 wampserver 3.0.6 Visual Studio Express 2012

پوسته Mission News توسط Compete Themes.