دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

منابع کمک آموزشی انیمیت (در حال تکمیل)

دانلود جزوه تهیه شده توسط گروه کاردانش استان گیلان: شماره ۱ 

دانلود فیلم شماره ۱ :  نصب نرم افزار Adobe Animate  ( سعید طوفانی)

دانلود فیلم شماره ۲ :  آشنایی با  نرم افزار Adobe Animate ( سعید طوفانی)

دانلود فیلم شماره ۳ : یک انیمیشن ساده ( سعید طوفانی)

دانلود فیلم شماره ۴: انیمیشن – با  cut  out ( سعید طوفانی)

دانلود فیلم شماره ۵: تایپ فارسی در انیمیت

دانلود فیلم شماره ۶: درج یک دکمه با Button (آموزش ۳۶۵)

دانلود فیلم شماره ۷:  انتخاب نوع سند  (آموزش ۳۶۵)

دانلود فیلم شماره ۸: تنظیمات عمومی سند (آموزش ۳۶۵)

دانلود فیلم شماره ۹: مدیریت فضای کاری (آموزش ۳۶۵)

دانلود فیلم شماره ۱۰: تست پروژه و تفاوت صفخات استیج (آموزش ۳۶۵)

پوسته Mission News توسط Compete Themes.